Radsåningsmaskin

Radix

13 billars för en dragare & 16 eller 17 billars för två dragare

Tillverkare: Gefle Åkerredskap, Gefle

År: 1906. Pris: 13 b. 175 kr, 16 b. 265 kr, 17 b m förställare. 275 kr.

Maskin- och Redskapsprofningsantstalternas omdöme:

Försedd med amerikanska billar vilka myllar ojämnare än de engelska.

"För att med amerikanska billar ernå en någorlunda jämn myllning

synes det vara nödvändigt att efter sådden öfverfara fältet med en lätt

harf. Härmed må nu icke vara sagdt, att de engelska billarna vid alla

tillfällen äro de amerikanska öfverlägsna. Sannolikt äro de senare att

föredraga öfverallt. där stenig och i allmänhet mindre finförbrukad jord

förekommer"